IS Kasa/DailyShop je inf.sustav namijenjen brzoj i jednostavnoj prodaji u UGOSTITELJSTVU, ali i nekim drugim SPECIJALIZIRANIM OBLICIMA TRGOVINE, KOZMETIČKIM I FRIZERSKIM SALONIMA…

Cijeli projekt se sastoji od nekoliko nekoliko modula, koji se zasebno koriste u specifičnim uvjetima, a moduli kojima se korisnici najčešće služe su Kasa, DailyShop i Pregledi. Od 1.1.2022. DailyShop i Pregledi mogu raditi sa bazom smještenom u CLOUD-u (objašnjeno na dnu stranice).


IS KASA je prodajni modul koji se koristi za prodaju (POS), tj. Izdavanje maloprodajnih računa. Postupci koje taj modul podržava su:
-Početak i završetak radnog dana
-Prijava djelatnika
-Rad sa narudžbama i po stolovima
-Dnevni pregledi prodaje
•Financijski pregled po vrstama plaćanja i djelatnicima
•Realizacija po artiklima (ukupno ili po djelatnicima)
-Rad po sustavu otpremnica
-Izdavanje R-1 ili R-2 računa, tj. isticanje podataka o pravnim osobama – kupcima
-Određivanje vrste plaćanja (gotovina, kartice po vrstama, transakcijski račun, ostale vrste plaćanja)



POČETAK RADNOG DANA (smjene) se pojavljuje na početku radnog dana kod prvog ulaska u program. Ukoliko se taj prozor ne otvori, to je znak da djelatnik koji je zadnji radio prethodnog dana nije napravio obradu završetka smjene. Kod ulaska se prekontroliraju vrijeme i datum te se pritiskom na gumb „OK“ uđe u program KASE.


PRIJAVA DJELATNIKA može funkcionirati na dva načina:
-JEDNOKRATNA PRIJAVA – djelatnik se prijavi i na njega se izrađuju svi računi tako dugo dok se ne prijavi netko drugi
-PRIJAVA PRIJE SVAKOG RAČUNA – u ovom slučaju djelatnici se prijavljuju prije svakog računa i to šifrom ili magnetskim gumbom ili ključićem…


Program se može podesiti da prije ili kod izrade računa ispisuje NARUDŽBE koje se prosljeđuju u kuhinju, gdje se na temelju njih onda radi priprema hrane. Narudžbe se mogu ispisivati na pisač na koji izlaze računi ili na pisač koji je instaliran u samoj kuhinji i povezan sa kompjutorom na kojem se izrađuju računi. Te narudžbe mogu izlaziti odmah nakon ispisa računa, ili prilikom pohrane narudžbe na određeni stol.



Narudžbe se mogu dodavati i naknadno na pojedine stolove. Nakon što gost zaželi da mu se izda račun, to je moguće uraditi na način da se izda račun za sve što je pohranjeno na određenom stolu ili je moguće to napraviti po segmentima, tj po želji samih gostiju je moguće izdavati račune za dijelove narudžbi koje oni žele platiti.


Prilikom odabira stola moguće je koristiti i shemu sale. Program može raditi sa dvije sheme, ali po potrebi se taj broj može i povećati.


DNEVNI PREGLEDI PRODAJE su pregledi koji su na raspolaganju djelatnicima koji rade u tekućoj smjeni, kako bi mogli kontrolirati količinu novca i ostalih oblika prodaje u kasi, te količinu prodane robe. Financijski pregled tek.dana daje financijski pregled po vrstama plaćanja i djelatnicima, za tekuću smjenu. Pregled prodanih artikala daje količinski i financijski pregled prodanih artikala u tekućoj smjeni, a po želji korisnika može prikazivati i utrošak repromaterijala za prodane artikle.


U slučaju da korisnik programa ima dogovor sa stalnim kupcima u smislu da oni svakodnevno konzumiraju nešto u njegovom lokalu, pa se tim kupcima periodički izdaju R-1 računi za konzumaciju u određenom periodu, tada se u programu koristi opcija RADA SA OTPREMNICAMA. Za svaku konzumaciju se izdaje otpremnica a kasnije se u modulu DAILY SHOP koji služi za podršku pozadinskim i pratećim poslovima radi obračun i fakturiranje konzumirane vrijednosti, sa specifikacijom iste.

Ukoliko se želi izdati R-1 na samoj kasi, onda se prije samog završetka računa odredi kupac na kojeg će glasiti R-1 račun. Ako je kupcu već prethodno izdavan račun onda se on samo odabere iz postojeće bazi kupaca, ako pak se pojavio prvi puta, potrebno je u bazu kupaca ubaciti podatke o nazivu, adresi, i OIB-u.

Ako je način plaćanja „gotovina“ tada nije potrebno poduzimati ništa. Ako pak je način plaćanja nešto drugo, onda se prije samog završetka računa odredi željeni način plaćanja.

Na računu su istaknuti svi podaci propisani Zakonom o PDV-u i Zakonom o Fiskalizaciji. Moguće je dodati i logo tvrtke, a od 7.12.2020. počet će se sa instalacijom verzije koja na računu ima istaknuti i QR kod fiskalizacije.

Računi mogu biti ispisani u A4, A5 formatu ili na pisače sa beskonačnom termorolom širine 80mm ili 58 mm.



IS DAILY SHOP je modul za pozadinske poslove, za one korisnike koji koriste punu verziju programa sa robno materijalnim knjigovodstvom. Samo neki od poslova koji se odrađuju u njemu su:
-Prijava novih artikala, djelatnika, promjena cijena
-Unos robe u skladište, pregledi robno-materijalnog
-Priprema knjigovodstvenih izvještaja (PDV, PP, …)
-Izrada transakcijskih računa (fakturiranje)
-Rad sa periodičkim obračunom izdanih otpremnica
-Prihvat i sažimanje prometa sa kasa koje rade na drugim naplatnim uređajima
-…


Artikli se prijavljuju u dijelu menija „Matični“ u kojem se osim artikala prijavljuju i posl.partneri, djelatnici, vrste plaćanja itd. Artikli se dijele u tri kategorije:
-Skladišni prodajni artikl – radi se o artiklima koje prodajemo na kasi, a u prodaju ulaze u istom obliku kako su i ušli u skladište (npr. Vino 1L, Coca cola 0,25L…);
-Skladišni neprodajni artikl - radi se o artiklima koje moramo imati otvorene da bi vodili zalihu, ali se ne moraju pojavljivati na kasi u procesu prodaje (npr Amaro 1L, Kava 1kg…);
-Normativ – radi se o artiklima koje „izrađujemo“ u samom procesu prodaje, a ne ulaze u takvom obliku u skladište (npr. Amaro 0,03L, Kava s mlijekom, Gemišt 0,2L, Kokteli, Jela…);


Roba ulazi u skladište kroz formu za izradu primke. Unosi se točna nabavna cijena, a koja je kasnije bitna za OBRAČUN ZALIHA PO PROSJEČNOJ NABAVNOJ CIJENI.


Kod IZVJEŠTAJA ZA KNJIGOVODSTVO treba izdvojiti POREZNE IZVJEŠTAJE od kojih su najvažniji PREGLED PO VRSTAMA PLAĆANJA i PREGLED POREZA NA POTROŠNJU, a na raspolaganju je i pregled marže, pregled prometa po djelatnicima, pregledi prodanih artikala itd.

Osim poreznih izvještaja treba izdvojiti i PREGLED SINTETIKE ULAZNIH PRIMKI (KALKULACIJA). Sve ulazne dokumente je moguće ispisati pojedinačno u obliku primke (do nabavne cijene) ili u obliku kalkulacije (npr. za cigarete). No za potrebe knjigovodstva moguće na raspolaganju je i SINTETIKA ULAZNIH DOKUMENATA koja prikazuje samo osnovne podatke o ulaznim dokumentima (datum, dobavljač, totali financijskih iznosa), a moguće ju je puštati za bilo koje željeno razdoblje (vremenski interval).

Knjigovodstveni izvještaji su u smislu robnomaterijalnog povezani i sa primkama, na osnovu kojih se dobivaju podaci o UTROŠKU MATERIJALA PO PROSJEČNOJ NABAVNOJ CIJENI. U tom smislu napravljen je sistem pregleda koji se sastoji od sljedećih dijelova:
-Pregled PROMETA I ZAKLJUČNOG STANJA (donos, ulaz, utrošak i završno stanje za odr.razdoblje)
-Pregled KARTICA ARTIKLA po sistemu prosječne nabavne cijene
-Pregled ZARADE ZA RAZDOBLJE – koristi se metoda prosječne nabavne cijene


Modul DAILY SHOP može služiti kao podrška za neograničen broj kasa (naplatnih uređaja) jednog poslovnog prostora, sa kojih je moguće pokupiti promete mrežnom vezom ili USB memorijom i spojiti ih u jednu obračunsku jedinicu. Od 1.1.2022. Pozadniski DailyShop može raditi sa bazom podataka smještenom u CLOUD-u, a što je pogodno za situacije kad je nemoguće spojiti Kasu i DailyShop u kućnoj mreži. U tom slučaju Kasa sama na CLOUD šalje dnevne promete i samostalno si ažurira sve promjene u cjeniku.